1 
Grasica plodowa_Th... Grasica_ Thymus_Th... Grasica_Thymus_Thy... Migdalek podniebie...
Sledziona_Lien_Spl... Wezel limfatyczny_...

1 

 
 

Copyright 2011 Olympus Soft Imaging Solutions GmbH. All Rights Reserved.